Algemene verkoopvoorwaarden

Algemene verkoopvoorwaarden Bakshoponline
Artikel 1: Toepasselijkheid
– Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van BAKSHOPonline zijn deze algemene verkoopvoorwaarden van toepassing.
– Het accepteren van een aanbieding of het doen van een bestelling houdt in dat u akkoord gaat met deze voorwaarden.

Artikel 2: Aanbiedingen/overeenkomsten
– Alle aanbiedingen van BAKSHOPonline  zijn vrijblijvend en BAKSHOPonline behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
– Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door BAKSHOPonline.
BAKSHOPonline is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt  BAKSHOPonline dit mee zo spoedig mogelijk na ontvangst van de bestelling.
Artikel 3: Prijzen en betalingen
– De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten, conform de tarieven van DHL, indicatie: 
0-31kg. € 6,00 
–  Betaling geschied met voorkeur per I-deal
.-Na bestelling krijgt u van ons een ontvangstbevestiging per email.
– Niet per Ideal betaald, dan kan de betaling uitsluitend geschieden per bank of giro. Als het bedrag op de rekening van BAKSHOPonline staat, versturen wij uw bestelling.
– Bij workshops is contante betaling mogelijk of vooraf per bank of giro.
– Indien u de bestelling zelf afhaalt, dient u contant af te rekenen.
– Bij overschrijding van de betalingstermijn is BAKSHOPonline gerechtigd de betreffende overeenkomst te ontbinden.
 
Artikel 4: Levering– De door Bakshoponlne  opgegeven levertijden, nadat uw betaling binnen is, zijn slechts indicatief: indien op voorraad binnen 5 werkdagen en niet op voorraad binnen 2 weken. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren, dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat.
 
– Levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.
– Het is mogelijk de bestelling zelf af te halen, indien u in de buurt van BEESEL woont. Hiervoor dient u een afspraak te maken.
– Tijdens workshops van BAKSHOPonline ontvangt u de producten gelijk, tenzij het bestelde niet in voorraad is. In dat geval leveren we u de producten zo spoedig mogelijk na bestelling.
 
Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud
– De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan BAKSHOPonline verschuldigd bent, heeft voldaan. 
 
Artikel 6: Reclames en aansprakelijkheid
– U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u BAKSHOPonline daarvan direct na de aflevering kennis te geven.
– Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft De Bakshop de keuze de desbestreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
– Indien u een product ( zijnde geen grondstoffen tenzij het gaat om beschadiging door levering, houdbaarheid of bederf) om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen 2 werkdagen na aflevering aan BAKSHOPonline te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking in de originele staat verkeerd en het product onbeschadigd is. De kosten voor retourzendingen komen voor uw rekening.
 
Artikel 7: Bestellingen / communicatie
– Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en BAKSHOPonline, dan wel tussen BAKSHOPonline en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u enBAKSHOPonline, is BAKSHOPonline niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van BAKSHOPonline.
 
Artikel 8: Overmacht
– Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft  BAKSHOPonline in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat BAKSHOPonline  gehouden is tot enige schadevergoeding.
– Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan  BAKSHOPonline kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt, aanpassingen van assortiment door leveranciers waardoor levering niet tijdig gedeeltelijk of in zijn geheel niet kunnen uitvoeren, behoren ook tot overmacht.
-Vertraging van de levering met als oorzaak de distributeur geven geen recht op annulering en teruggave van enige bedrag, annuleringen gaan altijd in onderling overleg. De prestaties van de distributeur zijn via de track code te volgen.
 
Artikel 9: Diversen
– Indien u aan BAKSHOPonline schriftelijk opgave doet van een adres, is BAKSHOPonline gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u de aan  BAKSHOPonlineschriftelijke opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
– Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met  BAKSHOPonlinein strijd mochten zijn met enige toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door BAKSHOPonline vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
–  BAKSHOPonline is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.
Artikel 10: Toepasselijk recht en bevoegde rechter
– Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
– Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

BAKSHOPonline
Rijkel 26A
5954 NK Beesel